BierzmowanieSakrament Bierzmowania


 

Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, aby słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (por. KPK kan. 879).

 

Drugim etapem inicjacji chrześcijańskiej jest sakrament bierzmowania (confirmatio). Św. Tomasz z Akwinu mówił, że jest to sakrament, który uświęca dojrzałość życia chrześcijańskiego – niejako uzupełnia sam chrzest.

Bierzmowanie ma utwierdzić w człowieku to, co zaczęło się podczas chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego sakramentu łaska, ma być źródłem duchowej siły, aby być zdolnym do wyznawania swojej wiary i wprowadzania jej w codzienne życie.

 

Innymi słowy: Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

 

Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania zaczyna być aktualny po przystąpieniu do pierwszej Komunii Świętej i osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości. Chociaż Bierzmowanie nie jest ściśle mówiąc sakramentem koniecznym do zbawienia i tym różni się od chrztu, to jednak prawdziwie dojrzałego życia chrześcijańskiego nie da się urzeczywistnić bez przyjęcia tego sakramentu.

Dlatego Kościół św. podkreśla potrzebę przyjęcia tego sakramentu i przybliża go wiernym. Lekkomyślne zaniedbanie przyjęcia bierzmowania, byłoby rzeczą niepoważną, nie tylko z racji braku odpowiedzi na żądania Kościoła, ale także z racji pozbawienia się przez chrześcijanina licznych dóbr duchowych (łask sakramentalnych), rzutujących bardzo na życie doczesne i wieczne.

 


  ISTOTA BIERZMOWANIA 


 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Istotny zatem obrzęd Sakramentu Bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie: 

  1. Namaszczenie olejem znaku Krzyża na czole ochrzczonego.
  2. Nałożenie ręki biskupa na jego głowę.
  3. Słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

 

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest BISKUP. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

 

Skutki bierzmowania są następujące:

  • udoskonala łaskę chrztu,
  • głębiej zakorzenia chrześcijanina w synostwie Bożym,
  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
  • pomnaża dary Ducha Świętego,
  • udoskonala więź z Kościołem,
  • umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

 

Bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu! Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter, czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.