Wolontariusze CARITAS


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Szkolne Koło Caritas działające przy szkole podstawowej w Skarszewach zrzesza kilkadziesiąt osób, które realizują zadania wolontariackie takie jak zbiórki żywności, zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, zajęcia dla dzieci i młodzieży, kwesty na cmentarzu. Ponad to spotykają się na zajęciach formacyjnych, rekolekcjach i wyjazdach. aa Szkolne Koło Caritas zostało założone w 2014 r. Przez ks. Rafała Zachmielewskiego.

 

Wolontariat - jest to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Wolontariat to także postawy, motywacje, uczucia i wpływ na otoczenie samych pracujących wolontariuszy.

 

Wolontariusz - ludzie postępujący honorowo, nie za pieniądze, z ros. dobrowolcy - podejmujący działania z własnej nieprzymuszonej woli, jest to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych lub innych organów, których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

 

Rodzaje wolontariatu:

- bezterminowy, krótkoterminowy,

- jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy,

- stały, akcyjny, zagraniczny, internetowy.

 

"Dekalog" wolontariusza chrześcijańskiego (opr. bp Jan Chrapek):

1. Działając w imieniu Kościoła, wolontariusz chrześcijański utożsamia się z Kościołem, jego celami, formami działań oraz środkami realizacji tych celów. Nie pomniejszając znaczenia motywacji naturalnej, humanistycznej, wolontariusz chrześcijański stara się stale pogłębiać swoją motywację duchowo-religijną.

 

2. Wolontariusz chrześcijański odznacza się gotowością służenia ludziom na wzór Chrystusa, który "nie przyszedł, by Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mk 10,45).

 

3. Będąc często sam ubogi, wolontariusz chrześcijański dzieli się z innymi przede wszystkim miłością na wzór Chrystusa, który ubogacił świat nie dobrami materialnymi, lecz bogactwem miłości (por. 2 Kor 8,9).

 

4. Wolontariusz realizuje apostolat kościoła, gdy przez uczynki miłości i miłosierdzia uczy innych chrześcijan współczucia i wielkodusznego wspomagania potrzebujących.

 

5. W osobie wspomagającej wolontariusz chrześcijański widzi samego Chrystusa, który utożsamia się z każdym potrzebującym (Mt 25,35-36.42-43). Wolontariusz chrześcijański pamięta, że miłość czynna jest najpełniejszą drogą do życia wiecznego, ponieważ "miłość nigdy nie ustaje" (1 Kor 13,8).

 

6. Wolontariusz jest rzecznikiem, propagatorem i budowniczym Królestwa Chrystusowego na ziemi - królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju (KK 36).

 

7. Podstawowym kryterium wartościowania wolontariusza jest osobowa godność i wielkość powołania bożego, jakim każdy człowiek został obdarowany.

 

8. Wolontariusz chrześcijański jest otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich, ze szczególnym szacunkiem i miłością odnosi się zwłaszcza do ludzi poniżonych z powodu nędzy.

 

9. Z szacunkiem i miłością odnosi się wolontariusz do ludzi o odmiennych poglądach, zwłaszcza tych, którzy "bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem szukają Boga" (KK 16).

 

10. Wolontariusz chrześcijański nie oczekuje za swoją pracę innej zapłaty, jak tylko wiecznej nagrody w niebie, w myśl słów Chrystusa: "Kto wam poda kubek wody do picia, nie utraci swojej nagrody" (Mt 9,41).