Do św. Anny


Modlitwa do św. Anny

 

Chwalebna i święta Anno, którą niebo uwielbia, którą święci szanują, a którą czci ziemia. Bóg Ojciec Cię miłuje, jako matkę ukochanej swej córki i Babkę swego Syna. Syn Boży miłuje Cię za danie Mu matki, z której się narodził jako Bóg Człowiek i Zbawiciel ludzi. Duch Święty miłuje Cię, ponieważ dałaś Mu Oblubienicę tak godną i tak doskonałą. Anieli i wybrani szanują Cię jako drzewo święte, które wydało ów śliczny kwiat, co ich odtworzył i ten najgodniejszy owoc, co jest ich życia słodkością sprawiedliwi, pokutujący i grzeszni wzywają Cię jako swoją potężną orędowniczkę przed Bogiem, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się łaski, pokutujący usprawiedliwienia, a grzesznicy odpuszczenia grzechów.

 

Bądź nam miłościwą i kiedy Cię czcimy i wzywamy tutaj, uproś nam zbawienie wieczne w niebie. Przez zasługi Twoje przemawiaj za nami i nie dopuść, ażeby dusze tych, co Cię wysławiają, zginęły na wieki.

 

O Święta Anno, patronko nasza, bądź zawsze ucieczką grzesznych, schronieniem występnych, pocieszeniem strapionych i ucieczką wiernie Ci służących; broń nas i przyczyniaj się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej; proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi dla Jezusa, naszego Pana i Matki Jego, Twojej córki, ażebyśmy wspierani modlitwami i zasługami Twoimi, dojść mogli po tym życiu doczesnym do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o łaskę naśladowania cnót św. Anny

 

O najświętsza Boga Rodzicielki Matko, chwalebna Anno święta! oto ja grzeszny (a) obieram cię za moją osobliwą patronkę i najłaskawszą matkę i opiekunkę. Tobie oddaję serce i duszę moją, wszystkie potrzeby moje; tobie polecam życie i śmierć moją.

 

Obiecuję z wszelkim uszanowaniem przez całe życie twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Raczże mnie dzisiaj za sługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku tobie nabożeństwa zachęcić, abym te twoje cnoty, przez które upodobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żebym się Wnukowi twemu Jezusowi Panu i najświętszej córce twojej Maryi przypodobał.

 

Uproś mi za wielowładną przyczyną twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość, w potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo.

 

W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością twoją na ratunek i obronę, i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa Wnuka twego za przyczyną Najświętszej Maryi córki twojej, i przez zasługi twoje od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i ciebie, Anno święta, wysławiać na wieki. Amen.

 

Wezwania do św. Anny

 

Święta Anno, wybrana przez Boga na matkę Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.

Święta Anno, wzorze wszystkich żon i matek, módl się za nami.

Święta Anno, patronko kobiet pragnących potomstwa, módl się za nami.

Święta Anno, opiekunko matek oczekujących narodzenia dziecka, módl się za nami.

Święta Anno, przykładzie dobrego wychowania dzieci, módl się za nami.

Święta Anno, orędowniczko więzi pokoju i zgody między pokoleniami, módl się za nami.

Święta Anno, opiekunko starszych kobiet oddanych wychowaniu wnuków, módl się za nami.

Święta Anno, pocieszycielko smutnych i strapionych, módl się za nami.

Święta Anno, nadziejo do Ciebie się uciekających, módl się za nami.

Święta Anno, patronko błogosławionej śmierci, módl się za nami.

 

K. Módl się za nami, święta Anno.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, któryś błogosławioną Annę, wybraną Matkę najmilszej Rodzicielki Twojej wywyższył do chwały wiecznej radości, daj nam, prosimy Cię, przez jej chwalebne zasługi i wstawiennictwo, abyśmy również wiecznej dostąpili chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wezwania do św. Anny (II)

 

Bądź pozdrowiona święta Matko Bogarodzicy, Anno święta, ucieczko i nadziejo do ciebie się uciekających grzeszników!

 

Dziękuję ci z najgłębszą wdzięcznością, błogosławiona Babko Boga naszego, żeś mnie opieką twoją dotychczas osłaniała i znowu tejże świętej opiece twojej na zawsze się z ufnością oddaję.

 

Niechaj cię błogosławi, o Anno święta, to miejsce, na którym sobie wybrałaś mieszkanie, abyś ludziom wyjednała łaski niebieskie!

 

Niechaj cię błogosławią, o Anno święta, wszystkie modlitwy, prośby i błagania, które to kiedykolwiek od wiernych Chrystusowych były przed tron twój zaniesione!

 

Niechaj cię błogosławią, o Anno święta, wszystkie łaski, dobrodziejstwa, pociechy i dary, przez których uproszone u Wnuka twego wysłuchałaś tu modlitwy z ufnością do ciebie czynione!

 

Niechaj cię błogosławią, o Anno święta, wszystkie serca ludzkie, tu kiedykolwiek za twoją przyczyną do prawdziwej skruchy i szczerej spowiedzi nawrócone!

 

Niechaj cię błogosławią, o Anno święta, wszystkie łaski niebieskie, tu kiedykolwiek przy komuniach świętych za twoją pomocą otrzymane!

 

Niechaj cię błogosławią, o Anno święta, wszyscy Aniołowie, którzy tu kiedykolwiek przejęci byli radością z pokuty i nawrócenia grzeszników!

 

Anno święta, broń nas od pokus wszelkich!

 

Anno święta, zawsze z Bogiem złączona, uproś nam żarliwą ochotę do modlitwy!

 

Anno święta, uproś nam skuteczne wszystkich grzechów obrzydzenie!

 

Anno święta, rozkazom Boga posłuszna, uproś nam wierne rozkazów Wnuka twego wypełnienie!

 

Anno święta, tak gorąco Boga miłująca, uproś nam miłość Boga nieodmienną tu i we wieczności szczęśliwej. Amen.